Posts Tagged "Mars"

ریشه‌یابی اساطیر در لوگوها و برندها(قسمت اول)

امروزه در دنیای مدرن نفوذ گذشته و اساطیر به وفور دیده می‌شود به طوری که به هر سمتی سرک بکشید آثاری از اساطیر و گذشته را خواهید دید. نام سخت افزارها، سیارات و صور فلکی، کالاهی پزشکی، نام شهرستان‌ها، شرکت‌ها، که با اشارات ادبی‌ از گذشته یا اساطیر، فلسفه خود را قرض گرفته‌اند.

Learn More