Posts Tagged "کادر های استاندارد"

با کادر های استاندارد آگهی آشنا شویم

پس از انتخاب روزنامه مورد نظر، انتخاب کادر های استاندارد آگهی و صفحه مناسب حائز اهمیت می باشد. مثلاً کادر مناسب آگهی های استخدام و … با توجه به متن مورد نیاز شما تعیین می شود ولی در مورد آگهی های تجاری و فروش محصول، کادر مناسب باید در اندازه ۴/۱ یا ۲/۱ صفحه روزنامه باشد

Learn More