Posts Tagged "هدایای تبلیغاتی"

تأثیر هدایای تبلیغاتی در تبلیغ

هدایای تبلیغاتی محصولاتی نمادین در تبلیغات و ارتباطات است و به عنوان وسیله ای برای برقراری ارتباط با مشتری و مصرف کننده، علائم خاص، یاد آور حسن نیت فروشنده و هدیه ای برای ایجاد انگیزه جهت شناخت هرچه بیشتر محصول قرار می گیرد.روشی بسیار عالی و موثر در زمینه تبلیغ می باشد.

Learn More