Posts Tagged "مدیریت زنجیره تأمین"

Drop shipping چیست؟

Drop shipping یک روش مدیریت زنجیره تأمین است که در آن، خرده فروش اجناس را در انبار نگه نمی دارد بلکه به جای این کار، تنها سفارش را از مشتری می گیرد و با تولید کننده و یا عمده فروش ارتباط برقرار می کند و تولید کننده جنس را به مصرف کننده نهایی ارسال می کند.

Learn More