دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی _ بخش هفتم

آیا می دانید آگهی های مربوط به مؤسسات و نهادهای دولتی چگونه و توسط چه مؤسساتی چاپ می شود؟ آیا با قوانین و مقررات توزیع و انتشار آگهی های دولتی آشنا هستید؟ جهت پاسخگویی به این پرسش ها در این نوشتار هفتمین بخش از دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی ارائه می شود. با ماهمراه باشید. وظایف مطبوعات 13- ارسال الکترونیکی آگهی برای هر یک از نشریات واجد شرایط به منزله تحویل آن است. 14- نشریات مکلفند آگهی های دریافتی را در صفحات اصلی نشریه و مطابق شمارگان، درج و در گستره مصوب، توزیع نمایند. درج تاریخ و شماره صفحه متوالی در کلیه صفحات نشریات ضروری است. تعداد صفحات هر شماره در روی جلد یا صفحه اول ذکر شده باشد و در نشریات با قطع روزنامه­ای شماره آخرین صفحه، مقابل صفحه اول قرار گرفته باشد. چنانچه نشریه توزیع شده برای عموم مردم، فاقد متن آگهی باشد نام آن نشریه به مدت شش ماه از فهرست واجدان شرایط، حذف خواهد شد. 15- چنانچه آگهی های ارسالی به صورت گزینشی پذیرش و درج شود،  نشریه به مدت شش ماه از فهرست واجدان شرایط دریافت آگهی دولتی حذف خواهد شد. 16- هر فقره آگهی دولتی باید به تعداد نوبت درخواستی در تاریخ، صفحه و اندازه مقرر، منتشر و حداکثر ظرف مدت...

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر

این سایت در حال به روز رسانی و تغییرات فنی می باشد