Posts Tagged "قدر دانش را نمی دانیم"

قدر دانش را نمی دانیم

مدیرعامل شرکت صنعتی آما معتقد است دسترسی به دانش این روزها بسیار راحت شده اما قدر دانش را نمی دانیم . اکبر علیزاده راد در گفتگو با دنیای اقتصاد غرب تهران در رابطه با شرایط امروز صنعت در کشور گفت: جوانان ما علاقمند به کسب دانش هستند و این مهم در روزگار ما راحت تر از گذشته امکان پذیر است

Learn More