Posts Tagged "طراحی_خوب"

طراحی خوب به شما کمک می‌کند تا بیشتر بفروشید

شرکت‌های موفق به این نتیجه رسیده‌اند که طراحی خوب می‌تواند موجب افزایش فروش و سود شود. ساخت و صنعتگری زیبا در زمان‌های قدیم توسط نسل بشر همواره مورد تائید و احترام بوده است. اما برای دوره‌ای ، زیبایی‌شناسی اهمیت کمتری نسبت به طرح‌ها و الگوهای مکتب سودمندگرایی پیدا کرد.

Learn More