Posts Tagged "شمایل خاص"

۵ مورد ضروری در طراحی بسته‌ بندی محصولات

برخی معتقدند که بسته‌بندی محصولات باید به گونه‌ای طراحی شود تا خریداران بتوانند تصمیم درست و آگاهانه‌ای اتخاذ کنند. اما ، بسیاری از تصمیمات بر مبنای غریزه و واکنش‌هاست. مطالعات ردیابی چشم نشان می‌دهد که خریداران بیش از هفت کلمه از اطلاعات روی بسته‌بندی محصولات را نمی‌خوانند

Learn More