Posts Tagged "سیستم‌ها"

مدل ۷ اس مکینزی چیست؟

تعریف: مدل ۷ اس مکینزی ابزاری است که با نگاه کردن به ۷ عنصر کلیدی و داخلی سازمان طراحی سازمانی یک شرکت را تحلیل می‌کند که این ۷ عنصر عبارت‌اند از: استراتژی(strategy)، ساختار(structure)، سیستم(system)، ارزش‌های مشترک(shared values)، سبک(style)، کارکنان(staff) و مهارت‌ها(skills).

Learn More