Posts Tagged "سود"

 هفت گام ساخت یک سایت تجارت الکترونیک مورد اعتماد مشتریان (۱)

ساخت یک سایت تجارت الکترونیک، بدون شک حوزه بسیار وسیعی است به‌منظور این که یک سایت در این عرصه با موفقیت روبرو شود، باید همواره سودآور باشد، به عبارتی باید از قدرت و توان تبدیل بازدیدکننده به مشتری نهایی برخوردار باشد. اما چه چیزی درواقع موجب ایجاد این توان می‌شود؟

Learn More