Posts Tagged "ساخت برند"

ساخت برند در شرایط بحران و رکود

امروزه جهان با رکود بی سابقه ای طی هشتاد سال اخیر دست به گریبان است. درحالی که انتظار می رفت به آرامی به شرایط باثباتی برسد، در هفته های اخیر خبرهای نامناسب تری هم از اروپا می رسد، در چنین شرایطی شاید بازاریابی …

Learn More