Posts Tagged "جذب مشتری"

وفاداری مشتریان نمرده است

وفاداری مشتریان نمرده است بلکه شکل آن به کلی دچار تغییر شده است. در گذشته برای خلق وفاداری تنها روی ارتباط فروشنده و مشتری تأکید می‌شد، اما متخصصان بازاریابی امروز به این نتیجه رسیده‌اند که این ارتباط برای خلق وفاداری در مشتری به تنهایی کافی نیست و باید روی ارتباط مشتریان با یکدیگر تأکید ویژه‌ای داشت.

Learn More

۵ درس بازاریابی از زبان مدیر Gabriel Weinberg، DuckDuckGo

هیچ کس به اندازه Gabriel Weinberg، بنیانگذار شرکت موتور جستجوی DuckDuckGo، مسیر موفقیت را بهتر نمی داند. چرا که او در روزهای اولیه کسب و کارش در منحنی رشد یادگیری قرار گرفت در اینجا به ۵ درس بازاریابی از زبان مدیر Gabriel Weinberg، DuckDuckGo اشاره می کنیم

Learn More