Posts Tagged "توسعه کارآفرینی"

موانع و چالش‌های کارآفرینی در سازمان‌ها

کارآفرینان قبل از آن که رقابـت بخش خصوصی را برای فعالیت‌های خود احساس کنند، موانعی برای کسب‌و‌کار خود می‌بینند. در این نوشتار موانع و چالش‌های کارآفرینی در سازمان‌ها از سه بعد عوامل ضد انگیزشی، موانع قانونی و محیط کسب‌و‌کار، ماهیت ساختار سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

Learn More

نقش اتاق های بازرگانی در کارآفرینی

نقش اتاق های بازرگانی در کارآفرینی و انجمن‌های کسب‌وکار که از کلیدی‌ترین بازیگران عرصه کارآفرینی جوانان هستند، معمولاً فعالیت‌های زیادی را در این راستا انجام می‌دهند. برنامه‌های اشتغال و کارآفرینی جوانان در اتاق‌های بازرگانی به اشکال مختلفی ارائه می‌شود.

Learn More