Posts Tagged "تعیین اهداف"

۵ درس بازاریابی از زبان مدیر Gabriel Weinberg، DuckDuckGo

هیچ کس به اندازه Gabriel Weinberg، بنیانگذار شرکت موتور جستجوی DuckDuckGo، مسیر موفقیت را بهتر نمی داند. چرا که او در روزهای اولیه کسب و کارش در منحنی رشد یادگیری قرار گرفت در اینجا به ۵ درس بازاریابی از زبان مدیر Gabriel Weinberg، DuckDuckGo اشاره می کنیم

Learn More