Posts Tagged "تصویر مبهم جاده مخصوص از صنعت کشور"

تصویر مبهم جاده مخصوص از صنعت کشور

فعالان اقتصادی که بخش اعظم شان در جاده مخصوص خیمه زده اند زمینه ساز تولید و اشتغال هستند و با تمام توان و قدرتی که به پشتوانه سابقه و تلاش شان دارند اما تا برنامه ریزی درستی از سوی دولت ارائه نشود تصور دقیقی از بازار سرمایه و کسب کارشان نخواهند داشت.

Learn More