Posts Tagged "بازاریاب‌ها"

آیا بازاریاب‌ها باید شخصیتی برونگرا داشته باشند؟

آیا به‌طورکلی در حوزه بازاریابی، افراد درون‌گرا نسبت به افراد برونگرا از مزیت خاصی برخوردار نیستند و حتی نقطه‌ضعفی دارند؟ و آیا بازاریاب‌ها باید شخصیتی برونگرا داشته باشند؟ به‌منظور بررسی این مسئله، بیش از ۱۰۰۰ بازاریاب حرفه‌ای را موردبررسی قرارگرفته اند .

Learn More