Posts Tagged "ایجاد کلینک‌های کسب و کار"

ضرورت ایجاد نظام جامع کارآفرینی و کلینک‌های کسب و کار

ایجاد نظام جامع کارآفرینی و کلینک‌های کسب و کار از این جهت ضرورت دارد که با مراجعه صاحبان واحدهای تولیدی، کلینیک‌های کسب و کار با آسیب شناسی مناسب و ارائه راه‌کار‌های مناسب، فضا را برای بهره وری مناسب واحدها و افزایش سوداوری پایدار آنان فراهم نمایند.

Learn More