Posts Tagged "ایجاد فضایی امن برای کودکان"

سرای محله نیازهای ضروری هر منطقه است

شورای ویلاشهر معتقد است سرای محله برای هر منطقه جزو نیازهای ضروری محسوب می شود. حمید رضا سپاهی پور شورایار ویلاشهر در رابطه با شرایط و مطالبات مردم این منطقه گفت: غالب مطالبات مردمی در مسیر پیشرفت امکانات محلی برای ارتقای سطح رفاهی، اجتماعی و فرهنگی مردم است

Learn More