Posts Tagged "انواع آگهی ها"

در باره انواع آگهی ها در نشریات بیشتر بدانیم(۲)

در نوشته های پیشین، درخصوص نقش و تأثیر درج آگهی در مطبوعات، کادر های استاندارد آگهی، انواع تخفیفات درج آگهی در نشریات و بخش اول از مطالب مربوط به انواع آگهی ها در نشریات مطالبی ارائه گردید. در این نوشته بخش دوم انواع آگهی ها در نشریات و نمونه هایی از آن ها را ارائه می نماییم.

Learn More