Posts Tagged "اقتصادی"

در باره انواع آگهی ها در نشریات بیشتر بدانیم(۳)

در نوشته های پیشین، درخصوص نقش و تأثیر درج آگهی در مطبوعات، انواع آگهی های تجاری، انواع تخفیفات درج آگهی در نشریات و بخش اول و دوم از مطالب مربوط به انواع اگهی ها در نشریات مطالبی ارائه گردید. در این نوشته بخش سوم انواع آگهی ها در نشریات و نمونه هایی از آن ها ارائه می شود.

Learn More