Posts Tagged "اشتباه های فروش"

بزرگترین اشتباه های فروش

تاد دانکن بزرگ ترین استاد در زمینه ی فروش است. وی بیست و سه سال گذشته را به تحقیق در مورد جنبه های کاری افراد موفق پرداخته است. کتاب های پر فروش او روی میلیون ها تن تأثیر گذاشته است. کتاب بر هم زدن معامله ی فروش او بزرگترین اشتباه های فروش را در هنگام فروش توضیح می دهد.

Learn More