Posts Tagged "ابزارها"

ابزارها و روش های بررسی بازار

بررسی بازار به عنوان بخشی حیاتی از تحقیقات بازار و به معنای گفتگوی مستقیم با مشتریان هدف به منظور درک و دریافت میزان و چگونگی تمایل آن ها به خرید کالا یا استفاده از خدمات می باشد.

Learn More