Posts Tagged "آمیخته بازاریابی"

آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)

مدل آمیخته بازاریابی که بسیاری آنرا با نام بازاریابی ۴p می شناسند، ابزاری توانمند است که می تواند به بازار یابان در تعریف استراتژیهای بازاریابی کمک کند. بازاریابان از این تعریف برای تعیین پاسخ های مناسب به بخشهـای مـورد نظرشان در بازار استفاده می کنند.

Learn More