روزنامه آوای شمال

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه آوای شمال (سال ۱۳۹۵)

صفحهیک کادردو کادر۱۲ کادر۲۴ کادرتمام صفحه
اول (رنگی)۸۰۰/۰۰۰۱/۶۰۰/۰۰۰۹/۶۰۰/۰۰۰۱۹/۲۰۰/۰۰۰-
آخر (رنگی)۶۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰۷/۶۰۰/۰۰۰۱۷/۲۰۰/۰۰۰۳/۴۰۰/۰۰۰
داخلی (سیاه و سفید)۳۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۳/۶۰۰/۰۰۰۷/۲۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
تسلیت۱۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار