۱۹ دی قم

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ۱۹ دی قم (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر ۳/۵۸۱/۴ صفحه
اول (رنگی)۹/۵۰۰/۰۰۰۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (رنگی)۱/۹۰۰/۰۰۰۲۳/۰۰۰/۰۰۰
آخر (رنگی)۵/۷۰۰/۰۰۰۶۸/۵۰۰/۰۰۰
داخلی (سیاه و سفید)۱/۵۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰
لوگو رنگی صفحه آخرکادر ۴×۹۶/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار