اقتصاد پویا

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه اقتصاد پویا ( سال ۱۳۹۷)

صفحهیک کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه
اول (تیتر)۳۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم و سوم۱۸/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰
بانک و بیمه۱۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی۱۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحه نفت و گاز و پتروشیمی۱۲/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
صفحه آخر۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار