جمهوری اسلامی

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه جمهوری اسلامی (سال ۱۳۹۷)

صفحه
یک کادر ۳/۵*۷/۵۱/۸صفحه۱/۴صفحه۱/۲صفحه
اول (چهاررنگ)۱۵/۰۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم ( دورنگ)۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
سوم ( چهاررنگ)۹/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
چهارم ( دورنگ)۳/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
جدول ( چهاررنگ)۴/۵۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
ورزشی (دورنگ)۳/۵۰۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰
چهاردهم ( چهار رنگ)۴/۰۰۰/۰۰۰۳۳/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰
اقتصادی ( دورنگ)۳/۵۰۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر ( چهار رنگ)۸/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (چهار رنگ)۲/۳۰۰/۰۰۰۲۳/۰۰۰/۰۰۰۴۶/۰۰۰/۰۰۰۰۹۲/۰۰۰/۰۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار