گلشن مهر گلستان

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش آگهی در روزنامه گلشن مهر گلستان (۱۳۹۵)

صفحهکادر پایه ۳*۸۱/۲ صحفه
اول رنگی۲/۱۲۰/۰۰۰۳۷/۵۰۰/۰۰۰
داخلی (سیاو سفید)۷۵۰/۰۰۰۱۱/۲۵۰/۰۰۰
آخر رنگی۱/۶۲۵/۰۰۰۳۱/۲۵۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار