گزارش

   سفارش آنلاین آگهی

صفحهقیمت
پشت جلد (رزرو سالانه)۴/۸۰۰/۰۰۰
صفحه داخل روی جلد۲/۳۰۰/۰۰۰
داخل پشت جلد (رزرو سالانه)۲/۵۰۰/۰۰۰
صفحه های قبل از فهرست۱/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی۸۰۰/۰۰۰
هزینه طراحی و فیلم هر صفحه۹۰/۰۰۰
یک صفحه (سیاه وسفید)۳۰۰/۰۰۰
یک دوم صفحه (سیاه و سفید)۲۲۰/۰۰۰
یک چهارم صفحه (سیاه وسفید)۱۲۰/۰۰۰
اسپانسر ( سیاه وسفید)۱۲۰/۰۰۰
هزینه طراحی و فیلم هر صفحه (سیاه وسفید)۶۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار