کیهان

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه کیهان سال ۹۷

صفحهکادر پایه ۱/۴ صفحهنصف صفحه
اول رنگی۳۵/۰۰۰/۰۰۰۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم (دو رنگ)۱۱/۰۰۰/۰۰۰۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰
سوم رنگی۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰
پنجم(جدول) رنگی۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰----
ورزشی (دو رنگ)۸/۵۰۰/۰۰۰۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰
ماقبل آخر (دو رنگ)
۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۱۱/۵۰۰/۰۰۰۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی۶/۵۰۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در مجلات کیهان

صفحهمجله زن روزکیهان بچه هاکیهان ورزشی
پشت جلد۱۹/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحه دوم۱۴/۵۰۰/۰۰۰۷/۷۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ماقبل۱۴/۵۰۰/۰۰۰۷/۷۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰
چهار رنگ داخلی (تمام صفحه)۱۰/۰۰۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰
دو رنگ داخلی (تمام صفحه)۹/۰۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۷/۷۰۰/۰۰۰
مشکی داخلی (تمام صفحه)۶/۵۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰
یک کادر رنگی ۵*۲۲۵۰/۰۰۰----رنگی ۲۰۰/۰۰۰
دو رنگ ۱۹۰/۰۰۰
مشکی ۱۶۰/۰۰۰
شاگرد اول----۲۵۰/۰۰۰----
شاپرک----۱۰۰/۰۰۰----

 

این مطلب را به اشتراک بگذار