کرمان امروز

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در هفته نامه کرمان امروز (سال ۱۳۹۵)

اندازه کادرصفحه اول رنگیصفحه اخر رنگیصفحه داخلی تک رنگ
۱ * ۷/۵۳۲۰/۰۰۰۲۶۰/۰۰۰۲۲۰/۰۰۰
۲ * ۷/۵۶۴۰/۰۰۰۵۲۰/۰۰۰۴۴۰/۰۰۰
۲/۵ * ۷/۵۸۰۰/۰۰۰۶۵۰/۰۰۰۵۵۰/۰۰۰
۳ * ۷/۵۹۶۰/۰۰۰۷۸۰/۰۰۰۶۶۰/۰۰۰
۴ * ۷/۵۱/۲۸۰/۰۰۰۱/۰۴۰/۰۰۰۸۸۰/۰۰۰
۵ * ۷/۵۱/۶۰۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰۱/۱۰۰/۰۰۰
۶ * ۷/۵۱/۹۲۰/۰۰۰۱/۵۶۰/۰۰۰۱/۳۲۰/۰۰۰
۷ * ۷/۵۲/۲۴۰/۰۰۰۱/۸۲۰/۰۰۰۱/۵۴۰/۰۰۰
۷/۵ * ۷/۵۲/۴۰۰/۰۰۰۱/۹۵۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰
۸ * ۷/۵۲/۵۶۰/۰۰۰۲/۰۸۰/۰۰۰۱/۷۶۰/۰۰۰
۸/۵ * ۷/۵۲/۷۲۰/۰۰۰۲/۲۲۱/۰۰۰۱/۸۷۰/۰۰۰
۹ * ۷/۵۲/۸۸۰/۰۰۰۲/۳۴۰/۰۰۰۱/۹۸۰/۰۰۰
۹/۵ * ۷/۵۳/۰۴۰/۰۰۰۲/۴۷۰/۰۰۰۲/۰۹۰/۰۰۰
۱۰ * ۷/۵۳/۲۰۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰۲/۲۰۰/۰۰۰
۳/۵ * ۱۵۲/۲۴۰/۰۰۰۱/۸۲۰/۰۰۰۱/۵۴۰/۰۰۰
۴ * ۱۵۲/۵۶۰/۰۰۰۲/۰۸۰/۰۰۰۱/۷۶۰/۰۰۰
۵ * ۱۵۳/۲۰۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰۲/۲۰۰/۰۰۰
۶ * ۱۵۳/۸۴۰/۰۰۰۳/۱۲۰/۰۰۰۲/۶۴۰/۰۰۰
۷ * ۱۵۴/۴۸۰/۰۰۰۳/۶۴۰/۰۰۰۳/۰۸۰/۰۰۰
۸ * ۱۵۵/۱۲۰/۰۰۰۴/۱۶۰/۰۰۰۳/۵۲۰/۰۰۰
۹ * ۱۵۵/۷۶۰/۰۰۰۴/۶۸۰/۰۰۰۳/۹۶۰/۰۰۰
۱۰ * ۱۵۶/۴۰۰/۰۰۰۵/۲۰۰/۰۰۰۴/۴۰۰/۰۰۰
۱۳ * ۱۵۸/۳۲۰/۰۰۰۶/۷۶۰/۰۰۰۵/۷۲۰/۰۰۰
۱۵ * ۱۵۹/۶۰۰/۰۰۰۷/۸۰۰/۰۰۰۶/۸۲۰/۰۰۰
۱/۴ صفحه۲۵/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۹/۲۵۰/۰۰۰
نیم صفحه۳۸/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۳ * ۳۱۳/۸۴۰/۰۰۰۲/۶۴۰/۰۰۰۲/۶۴۰/۰۰۰
۳/۵ * ۳۱۴/۴۸۰/۰۰۰۳/۰۸۰/۰۰۰۳/۰۸۰/۰۰۰
۴ * ۳۱۵/۱۲۰/۰۰۰۳/۵۲۰/۰۰۰۳/۵۲۰/۰۰۰
۵ * ۳۱۶/۴۰۰/۰۰۰۴/۴۰۰/۰۰۰۴/۴۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار