کار و کارگر

    سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه کاروکارگر (سال ۱۳۹۶)

صفحهکادر پایه۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۱۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰----
داخل (۳و۵) رنگی۷/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۶/۰۰۰/۰۰۰۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰
داخل (۸و۱۰) رنگی۴/۸۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰۵۷/۰۰۰/۰۰۰۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات لایی۲/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۸۰۰/۰۰۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحه آخر۸/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰----
این مطلب را به اشتراک بگذار