پیک خزر

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه پیک خزر (سال ۱۳۹۵)

صفحهیک کادر دو کادر ۱/۸ صفحه۱۰ کادر۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول رنگی۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰----
آخر رنگی۷۵۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم رنگی۸۰۰/۰۰۰۱/۶۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۶/۵۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰----
سوم رنگی۷۰۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰
دیگر صفحات رنگی۵۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰----------۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار