پیمان یزد

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه آگهی در روزنامه پیمان یزد سال ۱۳۹۵

صفحهکادر ۷/۶*۴۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول (رنگی)۱.۲۵۰.۰۰۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰
داخلی (سیاه و سفید)۵۵۰.۰۰۰۶.۶۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰
آخر (ورزشی-رنگی)۱.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار