پیام همشهری

   سفارش چاپ آگهی

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد(سانتی متر)بهای هر کادر (ریال)
اول۲۵.۶*۱.۳۲/۵۰۰/۰۰۰
داخلی۱۲.۸*۱.۳۲۵۰/۰۰۰
داخلی۲۵.۶*۱.۳۶۰۰/۰۰۰
سوم۲۵.۶*۱.۳۶۵۰/۰۰۰
آخر۲۵.۶*۱.۳۱/۵۰۰/۰۰۰
صفحه ویژه۲۵.۶*۱.۳۴۵۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار