پیام سمنان

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه پیام سمنان (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر ۷/۴×۳/۸۱/۲ صفحه
اول (رنگی)۲/۷۰۰/۰۰۰۶۴/۸۰۰/۰۰۰
دوم و سوم۱/۴۰۰/۰۰۰۳۳/۶۰۰/۰۰۰
داخلی۳۵۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰
آخر (رنگی)۱/۳۰۰/۰۰۰۳۱/۲۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار