پیام زنجان

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش درج آگهی در روزنامه پیام زنجان (سال ۱۳۹۵)

صفحه۱ کادر ۸×۳/۵۲ کادر ۱۰×۵۱۲ کادر ۲۲×۱۶۲۴ کادر ۳۲×۴۵ سانتی متر۲۲×۳۲ سانتی متر
اول (نیم صفحه پایین) رنگی۶۰۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۷/۲۰۰/۰۰۰۱۴/۴۰۰/۰۰۰--------
صفحات داخلی (غیر رنگی)۴۰۰/۰۰۰------------۱۶/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰
صفحه آخر (رنگی)۵۰۰/۰۰۰------------۲۲/۰۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار