ویژه نامه استان البرز

دریافت تعرفه    سفارش چاپ آگهی

صفحهکادر پایه ۳/۴*۷/۸۱۲ کادر۲۴ کادر۴۸ کادر
۱۸۰۰.۰۰۰۹.۶۰۰.۰۰۰۱۹.۲۰۰.۰۰۰
۲۵۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰
۳۵۵۰.۰۰۰۶.۶۰۰.۰۰۰۱۳.۲۰۰.۰۰۰۲۶.۴۰۰.۰۰۰
آخر۶۵۰.۰۰۰۷.۸۰۰.۰۰۰۱۵.۶۰۰.۰۰۰۳۱.۲۰۰.۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار