ولایت قزوین

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ولایت قزوین (سال ۱۳۹۶)

صفحهکادر ۸*۱کادر ۸*۷کادر ۸*۳کادر ۸*۴کادر ۸*۵کادر ۸*۶کادر ۸*۸کادر ۸*۱۰کادر ۸*۱۲کادر ۸*۱۴کادر ۸*۱۶
اول۴۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰۱/۵۲۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۱/۹۸۰/۰۰۰۲/۵۶۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۳/۶۰۰/۰۰۰۳/۹۲۰/۰۰۰۴/۴۸۰/۰۰۰
آخر۳۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰۱/۱۲۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۹۲۰/۰۰۰۲/۳۰۰/۰۰۰۲/۶۴۰/۰۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰۳/۲۰۰/۰۰۰
داخلی ساده۲۲۵/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰۱/۵۲۰/۰۰۰۱/۹۰۰/۰۰۰۲/۲۸۰/۰۰۰۲/۵۲۰/۰۰۰۲/۸۸۰/۰۰۰
داخلی رنگی-----------

صفحه۱/۸ صفحه۱/۴ صفحهنیم صفحهتمام صفحه
اول۵/۰۰۰/۰۰۰۸/۸۰۰/۰۰۰--
آخر۳/۸۰۰/۰۰۰۷/۲۰۰/۰۰۰۱۲/۸۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰
داخلی ساده۳/۲۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی۳/۵۰۰/۰۰۰۶/۶۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
 

این مطلب را به اشتراک بگذار