هگمتانه

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه هگمتانه همدان (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر پایه ۳/۵×۷/۸
اول رنگی۲/۵۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی۱/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۱/۵۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار