روزنامه همشهری

  سفارش آنلاین آگهی

 

تعرفه و سفارش درج آگهی در روزنامه همشهری (سال ۱۳۹۶)

 همشهری محله (ویژه مناطق ۶-۳-۲)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد(سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول۲۲/۴×۹/۷۱/۱۰۰/۰۰۰
دوم و سوم۱۵×۲/۷۳۰۰/۰۰۰
داخلی۱۵×۲/۷۲۲۰/۰۰۰

 همشهری محله (ویژه مناطق ۸-۷-۵-۴-۱)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول۲۹/۷×۲/۴۹۵۰/۰۰۰
دوم و سوم۱۵×۲/۷۲۵۰/۰۰۰
داخلی۱۵×۲/۷۱۸۰/۰۰۰

 همشهری محله (ویژه مناطق ۲۲-۲۱-۱۲-۱۱)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول۲۹/۷×۲/۴۸۰۰/۰۰۰
دوم و سوم۱۲/۷×۵۲۲۰/۰۰۰
داخلی۱۲/۷×۵۱۵۰/۰۰۰

 همشهری محله (ویژه مناطق ۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۰-۹)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول۲۹/۷×۲/۴۶۵۰/۰۰۰
دوم و سوم۱۵×۲/۷۱۸۰/۰۰۰
داخلی۱۵×۲/۷۱۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار