همشهری جوان

  سفارش آنلاین آگهی

صفحهمبلغ - تومان
پشت جلد۷/۵۰۰/۰۰۰
صفحه ۲ جلد۴/۵۰۰/۰۰۰
روبروی جلد۲ ۳/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ویژه۲/۲۰۰/۰۰۰
روبروی صفحه بسم ا...۲/۳۰۰/۰۰۰
ما قبل آخر۳/۸۰۰/۰۰۰
روبروی جلد ۳۲/۵۰۰/۰۰۰
تمام صفحه داخلی۱/۸۰۰/۰۰۰
نیم صفحه۱/۰۰۰/۰۰۰
۱/۴ صفحه۵۵۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار