هفته نامه کشور

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در هفته نامه کشور (پرنیان) تبریز (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه ۳/۵*۸۱/۲ صفحه
اول نشریه (رنگی)۳/۵۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰
داخلی نشریه (رنگی)۲/۲۰۰/۰۰۰۵۲/۸۰۰/۰۰۰
آخر نشریه (رنگی)۲/۵۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰
اول پرنیان ۴*۵۱/۵۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰
داخلی پرنیان ۱/۳*۲/۷۱۵۰/۰۰۰۳۰/۶۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار