هفته نامه پیک ایلام

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش آگهی در هفته نامه پیک ایلام (سال ۱۳۹۵)

صفحاتکادر ۷.۵*۳.۵۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۷۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰----
داخلی۴۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰
آخر۶۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۰

توضیحات: در صورت چاپ رنگی تعرفه ها دوبرابر محاسبه می شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذار