هفته نامه پرنیان تبریز

دریافت تعرفه    سفارش آنلاین آگهی

صفحهیک کادر۱/۸۱/۴نیم صفحهتمام صفحه
اول۳.۲۰۰.۰۰۰۱۹.۲۰۰.۰۰۰۳۸.۴۰۰.۰۰۰۷۶.۸۰۰.۰۰۰-----
دوم۲.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰
ما قبل آخر۲.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰
آخر۲.۲۰۰.۰۰۰۱۳.۲۰۰.۰۰۰۲۶.۴۰۰.۰۰۰۵۲.۸۰۰.۰۰۰۱۰۵.۶۰۰.۰۰۰
صفحه اول نیازمندی ها۱.۴۰۰.۰۰۰۱۲.۶۰۰.۰۰۰۲۵.۲۰۰.۰۰۰۵۰.۴۰۰.۰۰۰
صفحات داخلی نیازمندی ها۱۴۰.۰۰۰۷.۵۶۰.۰۰۰۱۴.۲۸۰.۰۰۰۲۸.۵۶۰.۰۰۰۵۷.۱۲۰.۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار