هفته نامه عصر ارتباط

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در هفته نامه عصر ارتباط (سال ۱۳۹۵)

صفحه / ابعادکادر پایه۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهاسپانسر افقیتمام صفحهاسپانسر زیرلوگو
اول--۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم-۳۵/۰۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰---
سوم۹/۰۰۰/۰۰۰۳۷/۰۰۰/۰۰۰۷۵/۰۰۰/۰۰۰۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰---
داخلی-۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰-
۹--۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰--
۱۶--۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰-۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰-
آخر--۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰-۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰-
این مطلب را به اشتراک بگذار