هفته نامه بازار امروز

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در هفته نامه بازار امروز

صفحه / کادر۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحهگوشوارهاسپانسر افقی
اول۵۰/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰-----۲۵/۰۰۰/۰۰۰-----
داخلی۴۰/۰۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۴۵/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰-----۲۵/۰۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار