هفته نامه امید و افتخار

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در هفته نامه امید و افتخار (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
صفحه اول (رنگی)۳/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰-
صفحه دوم و سوم (سیاه و سفید)۱/۸۰۰/۰۰۰۲۱/۶۰۰/۰۰۰۴۳/۲۰۰/۰۰۰-
صفحه ۵ (سیاه و سفید)۱/۴۴۰/۰۰۰۱۷/۲۸۰/۰۰۰۳۴/۵۶۰/۰۰۰۶۹/۱۲۰/۰۰۰
صفحات داخلی (سیاه و سفید)۱/۲۰۰/۰۰۰۱۴/۴۰۰/۰۰۰۲۸/۸۰۰/۰۰۰۵۷/۶۰۰/۰۰۰
صفحه آخر (رنگی)۲/۴۰۰/۰۰۰۲۸/۸۰۰/۰۰۰۵۷/۶۰۰/۰۰۰۱۱۵/۲۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی رنگی (سفارشی)۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در هفته نامه امید و افتخار توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار