هدف و اقتصاد

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه هدف و اقتصاد (سال ۱۳۹۵)

صفحهیک کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۱۴/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰----
دوم۹/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰----
سوم۱۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰----
داخلی۸/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۴۱۴/۰۰۰/۰۰۰
آخر۱۱/۰۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار