نیازمندی همشهری

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه آگهی در نیازمندیهای صبح تهران سال ۱۳۹۶

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول۲۵/۶×۱/۴۳/۵۰۰/۰۰۰
داخلی۱۱/۴×۲/۸۲۸۰/۰۰۰
داخلی۲۱/۴×۵/۶۷۰۰/۰۰۰
صفحات فهرست
(۲-۳-۴)
۲۱/۴×۵/۶۷۰۰/۰۰۰
صفحه ویژه۲۱/۴×۵/۶۵۰۰/۰۰۰
آخر۲۱/۴×۵/۶۱/۸۰۰/۰۰۰

  سفارش آنلاین آگهی

نیازمندیهای صبح کشور ۱۳۹۵

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد( سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول۲۵/۶×۱/۴۶۵۰/۰۰۰
داخلی۱۲/۸×۱/۴۷۰/۰۰۰
داخلی۲۵/۶×۱/۴۱۷۰/۰۰۰
آخر۲۵/۶×۱/۴۲۰۰/۰۰۰
ویژه۲۵/۶×۱/۴۱۳۰/۰۰۰

نیازمندیهای صبح استان البرز (کرج) 6 ماهه اول سال ۱۳۹۶

صفحهاندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای کادر (یک ستونی)بهای کادر ( دو ستونی)
اول۵/۶*۱/۴-۴۰۰/۰۰۰
داخلی۲/۸*۱/۴۱۵۰/۰۰۰۳۱۰/۰۰۰
آخر۵/۶*۱/۴-۳۲۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار